A Náray család somogyszobi ága

A nemességvizsgálati eljárás, melyet a somogyszobi és görgetegi Nárayk kezdeményeztek 1757-ben és melynek eredeti okmányai ma a Vas Megyei Levéltárban találhatók, sok fontos információt szolgáltat a család ezen ágának a lakhelyváltoztasásairól, mely Náraitól Légrádon át egészen Somogy Megyéig vezet. Több nagyon idös tanú vallomását is magába foglalja a peranyag, akik elmesélik röviden a család történetét. Figyelemre méltó tény, hogy nemcsak a Nárayk hanem más több család is otthagyta Légrádot ugyanazon idöben és betelepül Somogy Megyébe: ami arra enged következtetni, hogy egy nagyobb migrációs hullám indult el Légrádról Somogyba, melynek okát még nem sikerül feltárni (lehet, hogy vallásos oka volt, ugyanis az áttelepült családok nagy része református volt/lett), de a vallási okok mellet lehetett gazdasági vagy katonai vagy nemzetiségi okai is stb.

A peranyag részét képezö vallomásokból közlünk néhény releváns kivonatot:

Primus Fatens Providus Joannes Vincze Annorum circa 79 ex Possesione Szob in Commitati Simigensi adjacens Venerabilis Archi Capituli Strigoniensis Colonus promissa juramenti depositione.

Ad primum, Kanisa megh vitelle után ennyihány esztendövel a Tanu maga Édes Attyával Légrádrul Szob nevezetü ezen Nemes Somogy Vármegyében lévö helységben szakadott, s mind az üdötül ott lakott és lakik, következendöképpen a kérdisben vett Náray Pétert, mind a Tanuval egy helysigbélit jól isméri. Ismervén ad secundum hasonló tudományábul vallya, hogy föllebis nevezett Náray Péter jelentett Szobi Helységben, ugyan Kanisa megh vételle után circa tiz esztendövel Tekintetes Nemes Szala Vármegyébül Légrádrul származott. Elöbbis nevezett Náray Péternek ad tertium hogy három Testvér attyafia vólt jól tudgya, nevezett szerént Ferencz, György és István a kiket hasonlóképpen mint Önnön magát ugy ismérte, sokszor evett és ivott vélek, a Ferencz az valla a Péternél eöregeb lévén Siklóson lakott, a György Görgetegen, az István pedigh a Péterrel Szobban lakván mintholtigh egy kenyéren volt véle. Ad quartum Náray Péternek Édes Attyát nem ismerte ugyan a Tanu, hanem ugy hallotta, hogy Náray János volt, a kinek halála után ennéhány izben megh maradott Légáradi házábanis lévén Náray János Attyát Náray Györgynek lenni hallotta, a kit hasonló hallomásábul Légáradi Sereg vagyis Katonaságh ober vaidának lenni vall, s emlékezettül fogva mindenkor ugy tartatott, hogy Náray Péternek az eöregh Attya Náray György Légrádi ober vaida volt.

Tertius Fatens Joannes Toth Légrádiensis Annorum circa 74 juramenti examinatus fassus est Ad primum Vallya Hite letétele után a Tanu, hogy Náray Pétert, a ki is mostanság Tekintetes Nemes Somogy Vármegyében Szob névü Helségben lakik iffiuságátul fogva mind eheráig igen jól isméri és tudgya aztis hogy az Légrádon született légyen Ad secundum Vallya a Tanu hogy Náray Péter Légrádon lakván innend Tekintetees Nemes Somogy Vármegyében az elmúlt 1694. esztendöben vette vala lakását , nyilván tudgya ad tertium vallya aztis a Fatens hogy Náray Péternek testvér Attyafiait is nevezett szerént Náray Ferencz és Istvánt a kik is itt Légrádon születtetvén tudgya és jól ismerte, a György testvérte eránt is hallott, de annakutána hova vette lakását nem tudhattya a Tanu. És arra is nyilván emlékezik a Fatens hogy a midön gyakran nevezett Náray Péter az maga testvérjeivel innend Légrádrul ki kivánták vala venni lakásokat az itt való Légrádi Eöstül maradott házokat Bálint Gyurkó névü Légrádi embernek adták vala el, a kik közül Ferencz testvérje Tekintetes Nemes Baranya Vármegyében és ugyan Siklós névü Helségben vette vala lakását, valósággal tudgya. Ad quartum vallya Hite letétele után a Tanu, hogy Náray Péternek az édes Attya Náray János lett légyen és számtalanul aztis hallotta Légrádi lakosoktul, hogy Náray Jánosnak az Édes Attya Náray György volt, a ki felül is mindenkor hallott, és a Fatens is számtalanul hallotta Légrádi lakosoktul, hogy az régi üdöben Náray György itt Légrád Várossában Ober Vajdaságot viselt légyen.

(Náray György Obervajda eladta minden jószágát és tulajdonát testvérbátyjának, ami az apai örökségböl rá maradt, mivel ö már akkoriban Légrádon teljesített szolgálatot.)

Én Légrádon lakozó Náraj György adom tudására mindeneknek, az kinek illik, hogy a minémü Jószágom énnekem Náraiban Vas Vármegyében volt, mellyet attam volt Náray Mihál Bátyámnak, kivel Attyul, Anyul egyvoltam, tudni illik Náray György fiai lévén, örök áron kétszáz magyar forinton minden hozzátartozando igazságával, tudniillik mezeivel, rétivel, erdeivel, minden rajta való épületeivel, az mint az Káptalanban való fassio tartya, az szerént, melynek az árában vettem föll hetven kilencz magyar forintot; melyrül adom ezen Zvictantiumot kezem irásával meg erösitvén. Isten velünk. Data Nárai die 8 mensis July Anno 1637. Náray György m.p.